Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

м. Київ                                                                                                                      «___»_____________ 2012 р.

З метою забезпечення збереження матеріальних  цінностей,  які належать  _______________________,
(назва підприємства)
керівник підприємства або його заступник __________________________________________________,
(П.І.Б.)
надалі «ПІДПРИЄМСТВО», з одного боку, і працівник __________________________________________,
(відділу, секції, складу)
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
надалі «ПРАЦІВНИК», з іншого боку, уклали Дану Угоду про наступне:

1. ПРАЦІВНИК,  що займає  посаду  ________________________________________________________,
(посада)
або виконує роботу ____________________________________________________________________,
(назва роботи)
безпосередньо пов’язану з _______________________________________________________________
(збереженням, обробкою, продажем (відпуском),
___________________________________________________________________________________
перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей)  приймає на   себе   повну матеріальну  відповідальність  за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, і у зв’язку з викладеним зобов’язується:
а) дбайливо ставитися до переданих йому на збереження  або  з іншою  метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків;
б) своєчасно  повідомляти  керівництво  підприємства  про всі обставини,  що загрожують забезпеченню  збереження  ввірених  йому матеріальних цінностей;
в) вести облік,  складати й передавати у визначеному  порядку товарно-грошові  та  інші  звіти  про  рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей;
г) брати  участь  в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.

2. ПІДПРИЄМСТВО зобов’язується:
а) створювати працівникові умови,  необхідні  для  нормальної праці   та   забезпечення   повного   збереження   ввірених   йому матеріальних цінностей;
б) знайомити   працівника   з   чинним   законодавством  щодо матеріальної  відповідальності  працівників  за  збитки,  нанесені підприємству,   установі,   організації,   а   також   із  чинними інструкціями,  нормативами  та  правилами  збереження,  приймання, обробки,  продажу (збуту),  перевезення або застосування у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;
в) проводити    в    установленому   порядку   інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У  випадку  незабезпечення  з  вини  ПРАЦІВНИКА збереження
ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих   підприємству,   та   їх  відшкодування  відбувається  у відповідності до чинного законодавства.

4. ПРАЦІВНИК  не  несе  матеріальної  відповідальності,  якщо збитки завдані не з його вини.

5. Дія Даного Договору розповсюджується на весь час роботи із ввіреними ПРАЦІВНИКОВІ матеріальними цінностями ПІДПРИЄМСТВА.

6. Даний  Договір укладено в двох примірниках,  з яких перший знаходиться у керівника ПІДПРИЄМСТВА, а другий — у  ПРАЦІВНИКА.

Реквізити                                                                                                                Підписи сторін
сторін Договору                                                                                                          Договору

ПІДПРИЄМСТВО ___________________            ____________________

ПРАЦІВНИК ______________________            ____________________

М.П.

 

ВЕРНУТСЯ В ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ